Wykonuję wyceny nieruchomości – typy:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (min. działki budowlane, rolne, leśne)
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (min. budynkami mieszkalnymi, komercyjnymi, biurowymi, przemysłowymi, magazynowymi, gospodarczymi),
 • nieruchomości lokalowe (mieszkalne, komercyjne, użytkowe),
 • a także ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność) oraz inne prawa związane z nieruchomościami.

Określam wartość nieruchomości dla różnych celów:

 • zabezpieczenie kredytu,
 • ustalenie ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży,
 • zamiana,
 • opłacalność inwestycji,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • darowizny i spadki,
 • podatkowo-skarbowe,
 • aport,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
 • opłaty planistyczne,
 • opłaty adiacenckie,
 • wywłaszczenia i odszkodowania,
 • sądowe i komornicze,
 • ustalenie wartości służebności,
 • ustalenie wartości poniesionych nakładów,
 • inne, indywidualnie ustalane z Zamawiającym.

Oprócz wyżej wymienionych realizuję także inne nietypowe wyceny, opinie, raporty, zestawienia, analizy, wynikające z potrzeb naszych Klientów.